A) BURS POLİTİKASININ AMACI:

Bu politika Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Vakfı’nın eğitim ve aktivite programlarında mali yardımla okuyacak öğrencilere yapılacak mali yardım koşullarını ve uygulama usullerini düzenler. ANOV yönetim kurulunun her yıl vakfın maddi olanakları dahilinde belirleyeceği toplam burs tutarı ve eğitim programlarına tahsis edilen kontenjanlar içerisinde eğitim ve aktivite programlarında bursa layık ve burs yardımı ile okuyacak öğrencilerin en adil şekilde belirlenmesini, mali destek şartlarının uygulanması ile ilgili standartların oluşturulmasını, burs kapasitesine uygun olarak saptanacak bekleme listesinin tespitini, burs başvurularının kapasiteyi aşması halinde değerlendirme puanına göre burslu öğrencilerin belirlenmesini amaçlar.

B) ANOV BURS POLİTİKASI:

B.1 Anadolu Otizm Vakfı eğitim programlarında eğitim görmek üzere başvurmuş ve eğitim görme adayı olan veya eğitim hakkını elde etmiş tüm öğrenciler; aynı zamanda ANOV Bursuna müracaat hakkını elde ederler. Bursa hak kazanabilecek adaylar, Burs Komitesinin yapacağı incelemeler sonucu mali desteğe ihtiyacı olduğuna kanaat getirilen otizmli bireylerdir. Söz konusu destek sadece, ANOV eğitim ve aktivite programı bedeli için tahsis edilir. Eğitim ve aktivite sürecindeki diğer giderler burs kapsamı dışındadır.

B.2 ANOV Bursuna müracaat hakkını elde eden adaylar Burs Komitesi tarafından değerlendirilir. Burs komitesinin değerlendirme sonuçları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup burs verilecek öğrencilerin ve burs oranlarının belirlenmesi yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

B.3 Otizm Seviye Tespit değerlendirmesinde belirlenen adayın ihtiyacı olduğu programa ait yıllık eğitim ve aktivite ücreti üzerinden hesaplanmak üzere %5 ila %100 arasında burs verilir.

B.4 ANOV burs komitesi; destekle okuyacak bursiyer sayısına, kaç öğrenci için burs verileceğine, hangi oranlarda burs verileceğine ve burs verilecek program sayısına belirlenen burs bütçesine göre öneri oluşturur. Vakıf Yönetim Kuruluna tavsiye raporu olarak sunar. Vakıf yönetim kurulunun burs kararları kesindir.

B.5 Vakıf yönetim kurulu bursların değiştirilmesine, arttırılmasına, eksiltilmesine, iptal edilmesine, yeni burs tahsisine her an karar verebilir.

B.6 Burslar verilirken adayların RAM Raporlarında belirtilen eğitim ihtiyacına göre  (bireysel + grup) ve Milli Eğitim Bakanlığı Katkısı (MEB) haricinde hesaplanan ücretlere göre tam veya kısmı burs hesaplaması yapılır. MEB katkısı okul ücretleri ve burs haricindedir, alınması şarttır. Tüm öğrenciler için geçerli olmak üzere, öğrencinin RAM Raporu yoksa (alınmamışsa veya alınmak istenmiyorsa) MEB desteğine tekabül eden ücret aile tarafından ayrıca ödenir.

B.7 Desteğin yıllık toplamı ve her aday için tahsis edilebilecek miktar her yıl Vakıf Yönetimince tekrar belirlenir. Bir yıl mali destek almış olmak kazanılmış hak sayılmaz ve takip eden yıllarda da mali destek alacağı konusunda adaya garanti veya öncelik sağlamaz.

B.8 Burs desteği, öncelikle ANOV Eğitim ve Aktivite Programında okumakta olan öğrencilerin gereksinimi ve başvuru talebine göre burs başvuru prosedürüne uygun olarak bu öğrenciler için kullanılacaktır. Burs apasitesinin kalan kısmı burs değerlendirme puanı ve başvuru sırasına göre yeni adayların mali desteği için kullanılır.

B.9 Bursun devamı için velinin burs ihtiyacının devam ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir. Mali durumlarında olumlu veya olumsuz değişiklik olan veliler ilgili belgeleri vakıf idaresine sunmakla yükümlüdür. Bu yapılmadığı takdirde vakıf yönetimi tarafından durum değerlendirilir, gerekirse burs kesilebilir.

B.10 Vakıf tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine katılmayan, uyması gereken eğitim prosedürlerine uymayan, devamsızlıkta bulunan ve Vakıf misyonuna uygun davranmayan, burs başvurusunda gerçeğe aykırı beyanda bulunan ya da eksik bilgi veren, eğitim ücretini zamanında ödemeyen velilerin bursları yönetim kurulu   kararı ile kesilebilir.

B.11 Anadolu Otizm Vakfı’nda çalışan personelin çocuklarının destek eğitim programında okuması halinde taleplerine binaen yapılacak yardım tutarına vakıf yönetim kurulu karar verir.

C) BURS POLİTİKASI İŞLEYİŞ TAKVİMİ

C.1 Burs başvuruları her yıl mayıs ayının 15’ine kadar vakıf idaresine yapılır. Burs komitesi mayıs ayı sonuna kadar değerlendirmelerini yaparak, yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu 10 Haziran’a kadar burs sonuçlarının duyurularını gerçekleştirir. Verilen burslar yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi olan eylül ayından itibaren geçerlidir.

C.2 Akademik Direktör, Süpervizörler ve Bireysel Öğretmenlerin görevleri kapsamındaki “Eğitim gören tüm öğrencilerin akademik-sosyal gelişim düzeyi ve ailenin işbirliği hakkında silsile halinde rapor düzenlerler” sorumluluklarına istinaden sömestr sonunda ve II. Sömestr Mayıs ayının 15’ine kadar ilgili raporları hazırlayıp, eğitim alan bursiyer öğrencilerle ve bursiyer adaylarıyla birlikte öğrenci velilerinin eğitim    sürecindeki durumlarıyla ilgili yorumlarıyla birlikte burs komitesine verirler.

C.3 Vakıf yönetimi burs politikasındaki uygulamaları, olası değişiklikleri, takvimi ilgililerine duyurur, en yaygın şekilde bilinmesini sağlar, burs komitesi tarafından önerilen öğrencilerin durumunu görüşerek 10 Haziran’a kadar nihai kararını vererek burs başvurusunda bulunanlara duyurur.

D) BURS KOMİTESİ:

D.1 Burs komitesi yedi kişiden oluşur. Burs komitesinin üyeleri yönetim kurulu tarafından her yıl için nisan ayının sonuna kadar müracaat edenler arasından belirlenir. Burs komitesi 7 asil 7 yedek üyeden oluşur.

 D.2 Burs komitesi rutin olarak her yıl Mayıs ayının 2. Yarısında toplanarak en geç 31 Mayıs tarihine kadar Burs Komitesi Tavsiye Raporu’nu karara bağlamak üzere vakıf yönetim kuruluna sunar.

D.3 Burs komitesi çalışmalarını vakıf merkezinde gerçekleştirir. Yapılan çalışmalar yazılı kayıt altına alınır ve toplantı bitiminde katılan üyeler tarafından imzalanır.

D.4 Burs komitesi üyeleri çalışmaları ile ilgili olarak yönetim kurulu kararını açıklamadan diğer velilere ve kişilere bilgilendirme ve açıklama yapamaz.

To Top