Stratejik amaç 1: Her yaştaki Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) gösteren bireylere bilimsel dayanaklı eğitim-öğretim olanakları sunmak

Hedef 1: OSB tanı riski altında olan bebeklik dönemine (0-18 ay) yönelik bebeklere ve ailelerine bilimsel dayanaklı eğitim – öğretim olanakları sunmak.

 • Alt Hedef 1.1: OSB tanı riski altında olan bebeklik dönemine (0-18 ay) yönelik bebeklere ve ailelerine bilimsel dayanaklı eğitim – öğretim programları geliştirmek.
 • Alt Hedef 1.2: OSB tanı riski altında olan bebeklik dönemine (0-18 ay) yönelik bebeklere ve ailelerine bilimsel dayanaklı eğitim-öğretim programlarını ülkemize uyarlamak.
 • Alt Hedef 1.3: OSB tanı riski altında olan bebeklik dönemine (0-18 ay) yönelik bebeklere ve ailelerine bilimsel dayanaklı eğitim-öğretim programlarını ev, kurum, ev – kurum merkezli olarak uygulamak.
 • Alt Hedef 1.4: Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı (ANOV) bünyesinde OSB tanı riski altında olan bebeklik dönemine (0-18 ay) yönelik bebeklere ve ailelerine bilimsel dayanaklı ev, kurum, ev – kurum merkezli uygulanan eğitim – öğretim uygulamalarını değerlendirmek.

Hedef 2: OSB tanı riski altında olan ya da tanılanan 18 – 36 ay arası yönelik bebeklere ve ailelerine bilimsel dayanaklı eğitim – öğretim olanakları sunmak

 • Alt Hedef 2.1: OSB tanı riski altında olan ya da tanılanan 18 – 36 ay arası yönelik bebeklere ve ailelerine bilimsel dayanaklı eğitim-öğretim programları geliştirmek.
 • Alt Hedef 2.2: OSB tanı riski altında olan ya da tanılanan 18 – 36 ay arası yönelik bebeklere ve ailelerine bilimsel dayanaklı eğitim – öğretim programlarını ülkemize uyarlamak.
 • Alt Hedef 2.3: OSB tanı riski altında olan ya da tanılanan 18 – 36 ay arası yönelik bebeklere ve ailelerine bilimsel dayanaklı eğitim-öğretim programlarını ev, kurum, ev – kurum merkezli olarak uygulamak.
 • Alt Hedef 2.4: ANOV bünyesinde OSB tanı riski altında olan ya da tanılanan 18 – 36 ay arası yönelik bebeklere ve ailelerine bilimsel dayanaklı ev, kurum, ev-kurum merkezli uygulanan eğitim-öğretim uygulamalarını değerlendirmek.

Hedef 3: OSB tanı riski altında olan ya da tanılanan 36 – 72 ay arası yönelik bebeklere ve ailelerine bilimsel dayanaklı eğitim-öğretim olanakları sunmak

 • Alt Hedef 3.1: OSB tanı riski altında olan ya da tanılanan 36 – 72 ay arası yönelik bebeklere ve ailelerine bilimsel dayanaklı eğitim-öğretim programları geliştirmek.
 • Alt Hedef 3.2: OSB tanı riski altında olan ya da tanılanan 36 – 72 ay arası yönelik bebeklere ve ailelerine bilimsel dayanaklı eğitim-öğretim programlarını ülkemize uyarlamak.
 • Alt Hedef 3.3: OSB tanı riski altında olan ya da tanılanan 36 – 72 ay arası yönelik bebeklere ve ailelerine bilimsel dayanaklı eğitim-öğretim programlarını ev, kurum, ev – kurum merkezli olarak uygulamak.
 • Alt Hedef 3.4: ANOV bünyesinde OSB tanı riski altında olan ya da tanılanan 36 – 72 ay arası yönelik bebeklere ve ailelerine bilimsel dayanaklı ev, kurum, ev – kurum merkezli uygulanan eğitim-öğretim uygulamalarını değerlendirmek.

Hedef 4: OSB tanılı ilköğretim çağındaki bireylere ve ailelerine bilimsel dayanaklı eğitim-öğretim olanakları sunmak

 • Alt Hedef 4.1: OSB tanılı ilköğretim çağındaki bireylere ve ailelerine bilimsel dayanaklı eğitim-öğretim programları geliştirmek.
 • Alt Hedef 4.2: OSB tanılı ilköğretim çağındaki bireylere ve ailelerine bilimsel dayanaklı eğitim-öğretim programlarını ülkemize uyarlamak.
 • Alt Hedef 4.3: OSB tanılı ilköğretim çağındaki bireylere ve ailelerine bilimsel dayanaklı eğitim-öğretim programlarını ev, kurum, ev – kurum merkezli olarak uygulamak.
 • Alt Hedef 4.4: ANOV bünyesinde OSB tanılı ilköğretim çağındaki bireylere ve ailelerine bilimsel dayanaklı ev, kurum, ev – kurum merkezli uygulanan eğitim-öğretim uygulamalarını değerlendirmek.

Hedef 5: OSB tanılı bireylere bilimsel dayanaklı iş ve meslek edinimine yönelik eğitim – öğretim olanakları sunmak.

 • Alt Hedef 5.1: OSB tanılı bireylere bilimsel dayanaklı iş ve meslek edinimine yönelik eğitim-öğretim programları geliştirmek.
 • Alt Hedef 5.2: OSB tanılı bireylere bilimsel dayanaklı iş ve meslek edinimine yönelik eğitim-öğretim programlarını ülkemize uyarlamak.
 • Alt Hedef 5.3: ANOV bünyesinde OSB tanılı bireylere bilimsel dayanaklı iş ve meslek edinimine yönelik eğitim-öğretim uygulamalarını değerlendirmek.

Hedef 6: OSB tanılı yetişkin bireylere bilimsel dayanaklı yaşam boyu öğrenmeye dönük eğitim-öğretim olanakları sunmak

 • Alt Hedef 6.1: OSB tanılı yetişkin bireylere bilimsel dayanaklı yaşam boyu öğrenmeye dönük eğitim-öğretim programları geliştirmek.
 • Alt Hedef 6.2: OSB tanılı yetişkin bireylere bilimsel dayanaklı yaşam boyu öğrenmeye dönük eğitim-öğretim programlarını ülkemize uyarlamak.
 • Alt Hedef 6.3: ANOV bünyesinde OSB tanılı yetişkin bireylere bilimsel dayanaklı yaşam boyu öğrenmeye dönük eğitim-öğretim uygulamalarını değerlendirmek.

Hedef 7: OSB alanında tıbbi, gelişimsel, ve eğitsel amaçlı değerlendirme araçları (Örneğin:  tarama, tanılama, program yapma, program değerlendirme amaçlı) kazandırmak.

 • Alt Hedef 7.1: OSB alanında tıbbi, gelişimsel ve eğitsel amaçlı değerlendirme araçları (Örneğin: tarama, tanılama, programlama, program değerlendirme) geliştirmek.
 • Alt Hedef 7.2: OSB alanında tıbbi, gelişimsel ve eğitsel amaçlı değerlendirme araçları (Örneğin: tarama, tanılama, programlama, program değerlendirme) uyarlamak.

Stratejik Amaç 2: OSB alanında bilimsel AR-GE çalışmalarını yürütmek ve desteklemek.

Hedef 1: OSB alanında yurtiçi kaynakları (TÜBİTAK, DPT, Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar v.b) kullanarak projeler yürütmek.

Hedef 2: OSB alanında yurtdışı kaynakları (AB, UNICEF, WHO v.b) kullanarak ulusal ve uluslararası projeler yürütmek ve ortaklıklarda bulunmak.

Hedef 3: OSB alanında yurtiçi kaynakları (TÜBİTAK, DPT, Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar v.b) kullanarak araştırmalar yürütmek.

Hedef 4: OSB alanında yurtdışı kaynakları (AB, UNICEF, WHO v.b) kullanarak ulusal ve uluslararası araştırmalar yürütmek ve ortaklıklarda bulunmak.

Hedef 5: OSB alanında ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar (Basılı ve e-dergi, basılı ve e-bülten, basılı ve e-kitap) geliştirmek.

Hedef 6: OSB alanında uluslararası bilimsel yayınları (basılı ve e-kitap) Türkçe’ye çevirmek.

Hedef 7: OSB alanında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek (ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer v.b).

Hedef 8: OSB alanında ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlara üye olmak ve kuruluşlarla (Üniversite,  vakıf, dernek, merkezler, enstitüler v.b) işbirliği yapmak.

Hedef 9: OSB alanında bilimsel AR-GE çalışmalarını desteklemek amacıyla araştırma ve projeleri destekleme fonu sunmak (finansal kaynak yaratmak).

Stratejik Amaç 3: OSB gösteren bireylerin ve ailelerinin toplumun her alanına aktif katılımını sağlamak amacıyla toplumsal farkındalık hizmetlerinde bulunmak.

Hedef 1: Görsel ve yazılı medyayı kullanarak OSB gösteren bireylerin ve ailelerinin toplumun her alanına aktif katılımını sağlamak amacıyla toplumsal farkındalık (doğru ve güvenilir bilgi sunma, tutum değişikliği sağlama) yaratma.

Hedef 2: Yazılı materyaller (broşürler, kitapçıklar), görsel  materyaller (DVD, Video) , interneti (e-bülten, e-kitapçık, webinar)  kullanarak OSB gösteren bireylerin ve ailelerinin toplumun her alanına aktif katılımını sağlamak amacıyla toplumsal farkındalık (doğru ve güvenilir bilgi sunma, tutum değişikliği sağlama) yaratma

Hedef 3: Yüzyüze iletişim olanaklarını (toplantı, seminer, konferans) OSB gösteren bireylerin ve ailelerinin toplumun her alanına aktif katılımını sağlamak amacıyla toplumsal farkındalık (doğru ve güvenilir bilgi sunma, tutum değişikliği sağlama) yaratma

To Top